Chairman: Frank Lim
Executive Chairman: Yan Jun
Vice Chairmen: Wu Wenhua, Zhao Yan, Niu Bin
Members: Gu Qingmei, Jia Yaling, Lu Qingzhen, Zhen Xingwei, Yang Zhixun,
                  Duan Zunyi, Yan Kun, Ye Hongfei
Secretaries: Su Qi, Bu Yufeng, Li Wenbo, Du Hongze, Zhang Jiayu, Xu Dongsheng